فرشتگان

  • پرینت

چه می جویی؟ عشق؟ همین جاست. چه می جویی؟ انسان؟ این جاست. آری،

ما از این موهبت برخوردار بودیم که انسان دیدیم. ما یافتیم آنچه را که دیگران نیافتند. 

ما همه‌ی افق‌های معنوی انسانیت را در شهدا تجربه کردیم.

 ما ایثار را دیدیم که چگونه تمثل می یابد؛ عشق را هم، امید را هم،

 زهد را هم، شجاعت را هم، کرامت را هم، عزت را هم، شوق را هم، 

و همه‌ی آنچه را که دیگران جز در مقام لفظ نشنیدند، ما به چشم دیدیم. 

ما دیدیم که چگونه کرامات انسانی در عرصه‌ی مبارزه به فعلیت می‌رسند!

 ما معنای جهاد اصغر و اکبر را درک کردیم. آنچه را که 

عرفای دلسوخته حتی بر سرِ دار نیافتند، ما در شب‌های عملیات آزمودیم.

 ما فرشتگان را دیدیم که چه سان عروج و نزول دارند.

ما عرش را دیدیم. ما زمزمه‌ی جویبارهای بهشت را شنیدیم. 

از مائده‌های بهشتی تناول کردیم و بر سر سفره‌ی حضرت ابراهیم

نشستیم. ما در رکاب امام حسین جنگیدیم. ما بی‌وفایی کوفیان را جبران کردیم … 

و پادگان دوکوهه بر این همه شهادت خواهد داد. 

"سید شهیدان اهل قلم سید مرتضی آوینی"